ALGEMENEN VOORWAARDE

 

Massagetechnieken 

Artikel 1. Definities.

 

1.1. Dienstverlener: Van den Hul & Werkman Horses and Service, gevestigd te Appingedam.

1.2. Diensten: (Sport) paard(en) masseur, Taping, Tellington TTouch, reiki.

1.3. Opdrachtgever: De opdrachtgever voor wie de diensten worden uitgevoerd.

1.4. Opdracht: Een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, diensten worden verleend door Van den Hul & Werkman Horses and Service.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid.

 

2.1. Op alle overeenkomsten tussen Van den Hul & Werkman Horses and Service enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden, uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2. Acceptatie van een overeenkomst houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Je gaat automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

 

Artikel 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden.

 

3.1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door

Van den Hul & Werkman Horses and Service zijn bevestigd.

3.2. In geval van afwijking op één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverkort van opdrachtgever.

3.3. Indien Van den Hul & Werkman Horses and Service één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen evenals rechten voor de toekomst. 

Daarbij heeft Van den Hul & Werkman Horses and Service alsnog het recht op de directe en strikte naleving van de algemene voorwaarden.

 

Artikel 4: Overmacht

 

4.1. De Van den Hul & Werkman Horses and Service en de opdrachtgever zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

4.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop de Van den Hul & Werkman Horses and Service geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Van den Hul & Werkman Horses and Service niet in staat is de verplichtingen na te komen.

4.3. De Van den Hul & Werkman Horses and Service heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de Van den Hul & Werkman Horses and Service zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.5. Voor zover de Horses and Service ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Horses and Service gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk bij de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtgever is gehouden deze rekening te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 5: Geheimhouding

 

5.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Van den Hul & Werkman Horses and Service gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de

Van den Hul & Werkman Horses and Service zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de Van den Hul & Werkman Horses and Service niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 6. Annulering.

 

6.1. Annulering van eenmalige opdrachten dient uiterlijk 24 uur voor de afgesproken dag te geschieden.

6.2. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Van den Hul & Werkman Horses and Service gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, met daarbij het recht op de betaling van de alle in deze door onze gemaakte kosten.

 

Artikel 7. Verantwoordelijkheden opdrachtgever.

 

7.1. Bij behandelingen zal de opdrachtgever voor een geschikte overdekte ruimte zorgdragen om de behandelingen uit te kunnen voeren

(tenzij anders is overeengekomen).

7.2. Bij de eerste behandeling zal de opdrachtgever aanwezig zijn om te assisteren. 

Bij verdere behandelingen zal dit in overleg geregeld worden.

7.3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het paard(en) droog en schoon is voor aanvang van de behandelingen.

7.4. Na een behandeling dient de opdrachtgever het paard(en) minimaal 10 minuten aan de hand stappen of paard(en) in de weide te zetten.

(tenzij anders is overeengekomen).

7.5. Ook de dag na de behandeling dient de opdrachtgever rustige beweging te geven.

7.6. Van den Hul & Werkman Horses and Service stelt geen diagnoses en iedere vorm van complementaire behandeling is op geen enkele manier een vervanging voor de zorg van een dierenarts.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid.

 

8.1. De dienstverlener sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit als gevolg van mijn behandeling.

8.2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van de dienstverlener en eventuele omstanders.

En eventuele schade wordt op de opdrachtgever verhaald.

8.3. Van den Hul & Werkman Horses and Service kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade door de opdrachtgever, ongeacht waarop een dergelijke schadevordering wordt gebaseerd.

 

Artikel 9. Vergoeding/ betaling.

 

9.1. De diensten en eventuele voorrijkosten zullen tegen de mondeling of schriftelijk overeengekomen tarieven worden geleverd.

9.2. Voorrijkosten. € 0,30 per kilometer, de eerste 20 kilometer is voor Horses and Service, boven de 155 kilometer in overleg.

9.3. De betaling contant, factuur, pin voldaan te worden. 

Dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum (zonder enig beroep op verrekening) aan Van den Hul en Werkman Horses and Service te betalen.

9.4. Indien de betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden. 

Is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente van 4,7 % per maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

9.5. Alle te maken gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. 

De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts – en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitenrechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% (exclusief de voorgenoemde rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag). 

9.6. Waardecheque is niet inwisselbaar voor geld. 

 

Artikel 10 Garantie

 

10.1. Van den Hul en Werkman Horses and Service garandeert dat de verrichte werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd, maar kan niet garanderen dat een beoogd resultaat zal worden bereikt. De betalingsverplichting van de opdrachtgever zal derhalve blijven bestaan.

ALGEMENEN VOORWAARDE

 

Overige service

Artikel 1. Definities.

 

1.1. Dienstverlener: Van den Hul & Werkman Horses and Service, gevestigd te Appingedam.

1.2. Diensten: Allround stalmedewerker, Paard & koerier Groningen, Chauffeurs diensten, Oppasservice, Professionele Groom, 

Aan/ verkoopovereenkomst

1.3. Opdrachtgever: De opdrachtgever voor wie de diensten worden uitgevoerd.

1.4. Opdracht: Een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, diensten worden verleend door Van den Hul & Werkman Horses and Service.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid.

 

2.1. Op alle overeenkomsten tussen Van den Hul & Werkman Horses and Service enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden, uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2. Acceptatie van een overeenkomst houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Je gaat automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

 

Artikel 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden.

 

3.1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Van den Hul & Werkman Horses and Service zijn bevestigd.

3.2. In geval van afwijking op één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverkort van opdrachtgever.

3.3. Indien Van den Hul & Werkman Horses and Service één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen evenals rechten voor de toekomst. 

Daarbij heeft Van den Hul & Werkman Horses and Service alsnog het recht op de directe en strikte naleving van de algemene voorwaarden.

 

Artikel 4: Overmacht

 

4.1.Van den Hul & Werkman Horses and Service en de opdrachtgever zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

4.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop de Van den Hul & Werkman Horses and Service geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Van den Hul & Werkman Horses and Service niet in staat is de verplichtingen na te komen.

4.3.Van den Hul & Werkman Horses and Service heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de Van den Hul & Werkman Horses and Service zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.5. Voor zover de Horses and Service ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Horses and Service gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk bij de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtgever is gehouden deze rekening te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 5: Geheimhouding

 

5.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Van den Hul & Werkman Horses and Service gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Van den Hul & Werkman Horses and Service zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Van den Hul & Werkman Horses and Service niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 6. Annulering.

 

6.1. Annulering van eenmalige opdrachten dient uiterlijk 24 uur voor de afgesproken dag te geschieden.

6.2. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Van den Hul & Werkman Horses and Service gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, met daarbij het recht op de betaling van de alle in deze door onze gemaakte kosten.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid.

 

7.1. Van den Hul & Werkman Horses and Service kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade door de opdrachtgever, ongeacht waarop een dergelijke schadevordering wordt gebaseerd.

7.2. Van den Hul & Werkman Horses and Service is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade wegens uitvoering van de dienstverlening. Van den Hul & Werkman Horses and Service is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt.

7.3. Van den Hul & Werkman Horses and Service is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie of materialen verstrekt.

7.4. Elke aansprakelijkheid van Van den Hul & Werkman Horses and Service voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens, is nadrukkelijk uitgesloten.

7.5. Indien volledig uitsluitsel van aansprakelijkheid door rechterlijk besluit als te ruim wordt gezien zal de totale aansprakelijkheid van Van den Hul & Werkman Horses and Service in geen geval hoger zijn dan het bedrag gelijk aan het totale factuurbedrag (exclusief BTW) zoals overeengekomen voor de werkzaamheden.

 

Artikel 8. Vergoeding/ betaling.

 

8.1. De diensten en eventuele voorrijkosten zullen tegen de mondeling of schriftelijk overeengekomen tarieven worden geleverd.

8.2. Voorrijkosten. € 0,30 per kilometer, de eerste 20 kilometer is voor Horses and Service, boven de 155 kilometer in overleg.

8.3. De betaling contant, factuur, pin of een tikkie voldaan te worden. 

Dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum (zonder enig beroep op verrekening) aan Van den Hul en Werkman Horses and Service te betalen.

8.4. Indien de betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden. 

Is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente van 4,7 % per maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

8.5. Alle te maken gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. 

De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts – en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitenrechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% (exclusief de voorgenoemde rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag).

ALGEMENEN VOORWAARDE

 

Paarden vervoer Groningen Horses and Service

Artikel 1. Definities

 

1.1. Opdrachtbevestiging (Vervoersovereenkomst) de overeenkomst waarbij de Paarden vervoer Groningen Horses and Service jegens de opdrachtgever verbindt tot het vervoer van paarden en pony’s over de weg.

1.2. Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van de Paarden vervoer Groningen Horses and Service. Dit is en natuurlijke persoon of rechtspersoon die mondeling, schriftelijk, of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Paarden vervoer Groningen Horses and Service aangeboden diensten.

Artikel 2. Algemeen

 

2.1. Paarden vervoer Groningen Horses and Service kan te allen tijde haar voorwaarden wijzigen en/ of aanpassen, mits dit in overeenstemming is met het toepasselijke recht. De actuele Algemene Voorwaarden worden op onze website gepubliceerd en met de opdrachtbevestiging toegestuurd.

2.2. U dient bij elk transport een geldig paardenpaspoort bij zich te hebben en/ of mee te geven. Dit is een wettelijk verplichting. Zo niet kan Paarden vervoer Groningen Horses and Service beslissen om het transport te weigeren. Alle eventuele bekeuringen met betrekking tot het paardenpaspoort zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

2.3. Bij vervoer naar of van Duitsland moet het paard in het bezit zijn van een gezondheidsverklaring, deze kan worden aangevraagd bij de NVWA, 

(https://www.nvwa.nl/onderwerpen/paarden/met-uw-paard-naar-het-buitenland), een geschreven verklaring van een dierenarts is niet voldoende. Wij rijden beslist niet zonder deze verklaring omdat bij controle de paarden in beslag genomen kunnen worden.

2.4. Bij betaling van de opdrachtbevestiging accepteert u onze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever is gehouden alle door Paarden vervoer Groningen Horses and Service verlangde gegevens en informatie naar waarheid te verstrekken. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van het transport te verstrekken aan Paarden vervoer Groningen Horses and Service.

 

Artikel 3. Bevestiging van de vervoersovereenkomst: 

 

3.1. De vervoersovereenkomst wordt slechts dan geacht door ons aanvaard te zijn, wanneer wij een betaling hebben ontvangen en een schriftelijke bevestiging met algemene voorwaarden aan u hebben toegestuurd. Tenzij anders overeengekomen

 

Artikel 4. Uitvoering van de dienstverlening

 

4.1. Paarden vervoer Groningen Horses and Service zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Dienstverlening door Paarden vervoer Groningen Horses and Service richt zich uitdrukkelijk alleen tot de opdrachtgever van Paarden vervoer Groningen Horses and Service en niet tot betrokken derden.

4.2. De afgesproken tijden van laden en lossen zijn streeftijden en dienen ter indicatie. U kunt ons dus nooit wachtgeld of dergelijke in rekening brengen.

4.3. Als opdrachtgever (of een groom) dient uw zelf uw paard te laden en te lossen. Uiteraard Kunnen wij ook in uw opdracht assisteren bij het laden van uw paard.

4.4. We houden rekening met het comfort van jouw paard/ pony. Zo nemen we bijvoorbeeld liever een alternatieve route. Als we weten dat er knooppunten dicht zitten, of waar er regelmatig files zijn, dan passen we onze route aan.

 

Artikel 5. Kosten en tarieven

 

5.1. Paarden vervoer Groningen Horses and Service is gemachtigd kosten in rekening te brengen indien blijkt dat er uitloop in de tijd van de overeengekomen dienstverlening van toepassing is.

5.2. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend door deze voorwaarden beheerst. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met ons overeengekomen worden. 

5.3. Tenzij anders vermeld zijn onze tarieven: gebaseerd op levering van af onze standplaats in Appingedam en daar naar terug.

5.4. Over alle tarieven geldt btw-vrijstelling (KOR-regeling)- factuur vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB

 

Artikel 6. Annulering

 

6.1. Een vervoersovereenkomst is bindend. Er wordt een auto met chauffeur voor u gereserveerd.

6.2. Bij annulering minder dan 4 dagen voor de overeengekomen transportdatum wordt het starttarief van €75.- in rekening gebracht.

6.3. Annulering van een opdracht binnen 48 uur is niet mogelijk. In geval van annulering binnen 48 uur voor de geplande transportdatum is de volledige ritprijs verschuldigd. Bij ziekte van de te vervoeren paarden/ pony’s of ziektes op stal waarbij niet vervoerd mogen worden dient bij annulering een dierenartsverklaring overlegd te worden. Alleen dan zullen de ritkosten vrij gescholden worden.

6.4. Wij mogen paarden weigeren die ziek, drachtig, schimmel of een andere besmettelijke aandoening hebben, verkouden of kreupel zijn. Wordt dit geconstateerd bij aanvang van het transport zonder melding van de opdrachtgever vooraf, dan is de volledige betaling van de ritprijs als zijnde volledig gereden transport verschuldigd (spoed rit naar dierenkliniek uitgezonderd). Indien bij bezoek paardenkliniek blijkt dat het paard/ pony een besmettelijke ziekte heeft, worden de kosten van het ontsmetten van de paardentrailer a €100,00 (inclusief btw) bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

6.5. Wij behouden ons het recht voor om ter plaatse te beslissen om een transport te weigeren als uw paard naar ons oordeel moeilijk te vervoeren en/ of te laden is. Of geen goede conditie heeft voor het transport. De berekende transportkosten worden door berekend aan de opdrachtgever.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid en overmacht

 

7.1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de wet geregeld is.

7.2. Wanneer wij ten gevolge van overmacht moeten afwijken van de overeengekomen vervoersdatum, - en/ of tijd, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventueel daaruit voortgekomen schade, als reiskosten en niet gewerkte uren. Onder overmacht wordt hier verstaan: iedere van onze wil onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor wij ons genoodzaakt achten van datum, data of tijd af te wijken. Te denken aan, weersomstandigheden, defect geraken van materieel of door ziekte van de chauffeur.

7.3. Paarden vervoer Groningen Horses and Service is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van overmacht, die niet is te wijten aan haar verwijtbare schuld.

7.4. In geval van overmacht aan de zijde van Paarden vervoer Groningen Horses and Service worden haar verplichtingen opgeschort.

7.5. Paarden en Pony’s worden vervoerd voor risico van de opdrachtgever. Alle schade aan dieren die tijdens transport ontstaat, valt onder het risico van de opdrachtgever (wij adviseren dan ook zelf een transportverzekering voor uw te vervoeren paarden/ pony’s af te sluiten).

7.6. Als opdrachtgever bent u altijd verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade welke door het paard aan het voertuig wordt aangebracht.

7.7. Schade bij/ aan derden is voor rekening en risico van de opdrachtgever. Als uw paard bijvoorbeeld tijdens het laden tegen een naastgelegen auto komt, bent uzelf verantwoordelijk.

7.8. Hulppersonen van Paarden vervoer Groningen Horses and Service welke meehelpen in opdracht van ons kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan mens of dier.

 

Artikel 8. Betaling 

 

8.1. De prijzen zijn richtprijzen, de prijzen zijn afhankelijk van jouw specifieke wensen

8.2. De betaling middels factuur voldaan moeten worden voldaan (binnen 14 dagen) Tenzij anders overeengekomen

8.3. Behoudt Paarden vervoer Groningen Horses and Service zich het recht het transport op te schorten tot aan betaling. Tenzij anders overeengekomen dient betaling middels factuur voldaan moeten worden voldaan. Dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum (zonder enig beroep op verrekening) aan Paarden vervoer Groningen Horses and Service te betalen. Indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente van 4,7 % per maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% exclusief de voornoemde rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag. Waardecheque is niet inwisselbaar voor geld. 

Artikel 9. Toepasselijk recht

 

9.1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

Artikel 10. Bijzondere bepalingen ter zaken overeenkomst

 

10.1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dán tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.

10.2. Middels het betalen van de factuur bevestigd u bekend en akkoord te zijn met het in deze Algemene Voorwaarden gestelde. 

Artikel 11. Transport/ algemeen risico

 

11.1. De wijze van transport wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als deskundige bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de opdrachtgever alle risico in deze op zich, inclusief schuld/ schade/ nalatigheid van de vervoerder.

11.2. Onder de onder boven genoemde schade vallen alle schades aan zowel paard, materieel, chauffeurs, als ook schades aan derde.