ALGEMENEN VOORWAARDE

 

Massagetechnieken 

Artikel 1. Definities.

 

1.1. Dienstverlener: Van den Hul & Werkman Horses and Service, gevestigd te Appingedam.

1.2. Diensten: (Sport) paard(en) masseur, Taping, Reiki, Tellington TTouch 

1.3. Opdrachtgever: De opdrachtgever voor wie de diensten worden uitgevoerd.

1.4. Opdracht: Een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, diensten worden verleend door Van den Hul & Werkman Horses and Service.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid.

 

2.1. Op alle overeenkomsten tussen Van den Hul & Werkman Horses and Service enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden, uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2. Acceptatie van een overeenkomst houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Je gaat automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

 

Artikel 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden.

 

3.1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door

Van den Hul & Werkman Horses and Service zijn bevestigd.

3.2. In geval van afwijking op één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverkort van opdrachtgever.

3.3. Indien Van den Hul & Werkman Horses and Service één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen evenals rechten voor de toekomst. 

Daarbij heeft Van den Hul & Werkman Horses and Service alsnog het recht op de directe en strikte naleving van de algemene voorwaarden.

 

Artikel 4: Overmacht

 

4.1. De Van den Hul & Werkman Horses and Service en de opdrachtgever zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

4.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop de Van den Hul & Werkman Horses and Service geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Van den Hul & Werkman Horses and Service niet in staat is de verplichtingen na te komen.

4.3. De Van den Hul & Werkman Horses and Service heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de Van den Hul & Werkman Horses and Service zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.5. Voor zover de Horses and Service ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Horses and Service gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk bij de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtgever is gehouden deze rekening te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 5: Geheimhouding

 

5.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Van den Hul & Werkman Horses and Service gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de

Van den Hul & Werkman Horses and Service zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de Van den Hul & Werkman Horses and Service niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 6. Annulering.

 

6.1. Annulering van eenmalige opdrachten dient uiterlijk 24 uur voor de afgesproken dag te geschieden.

6.2. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Van den Hul & Werkman Horses and Service gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, met daarbij het recht op de betaling van de alle in deze door onze gemaakte kosten.

 

Artikel 7. Verantwoordelijkheden opdrachtgever.

 

7.1. Bij behandelingen zal de opdrachtgever voor een geschikte overdekte ruimte zorgdragen om de behandelingen uit te kunnen voeren

(tenzij anders is overeengekomen).

7.2. Bij de eerste behandeling zal de opdrachtgever aanwezig zijn om te assisteren. 

Bij verdere behandelingen zal dit in overleg geregeld worden.

7.3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het paard(en) droog en schoon is voor aanvang van de behandelingen.

7.4. Na een behandeling dient de opdrachtgever het paard(en) minimaal 10 minuten aan de hand stappen of paard(en) in de weide te zetten.

(tenzij anders is overeengekomen).

7.5. Ook de dag na de behandeling dient de opdrachtgever rustige beweging te geven.

7.6. Van den Hul & Werkman Horses and Service stelt geen diagnoses en iedere vorm van complementaire behandeling is op geen enkele manier een vervanging voor de zorg van een dierenarts.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid.

 

8.1. De dienstverlener sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit als gevolg van mijn behandeling.

8.2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van de dienstverlener en eventuele omstanders.

En eventuele schade wordt op de opdrachtgever verhaald.

 

 

Artikel 9. Vergoeding/ betaling.

 

9.1. De diensten en eventuele voorrijkosten zullen tegen de mondeling of schriftelijk overeengekomen tarieven worden geleverd.

9.2. Voorrijkosten. € 0,30 per kilometer, de eerste 20 kilometer is voor Horses and Service, boven de 155 kilometer in overleg.

9.3. De betaling contant, factuur, pin voldaan te worden. 

Dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum (zonder enig beroep op verrekening) aan Van den Hul en Werkman Horses and Service te betalen.

9.4. Indien de betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden. 

Is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente van 4,7 % per maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

9.5. Alle te maken gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. 

De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts – en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitenrechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% (exclusief de voorgenoemde rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag). 

9.6. Waardecheque is niet inwisselbaar voor geld. 

 

Artikel 10 Garantie

 

10.1. Van den Hul en Werkman Horses and Service garandeert dat de verrichte werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd, maar kan niet garanderen dat een beoogd resultaat zal worden bereikt. De betalingsverplichting van de opdrachtgever zal derhalve blijven bestaan.

ALGEMENEN VOORWAARDE

 

Overige service

Artikel 1. Definities.

 

1.1. Dienstverlener: Van den Hul & Werkman Horses and Service, gevestigd te Appingedam.

1.2. Diensten: Professionele stalmedewerker, Professionele groom, Professionele paarden oppas, Wedstrijd-coach, Lezing & clinic, paard & koerier Groningen, Trailer training, aan/ verkoopovereenkomst

1.3. Opdrachtgever: De opdrachtgever voor wie de diensten worden uitgevoerd.

1.4. Opdracht: Een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, diensten worden verleend door Van den Hul & Werkman Horses and Service.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid.

 

2.1. Op alle overeenkomsten tussen Van den Hul & Werkman Horses and Service enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden, uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2. Acceptatie van een overeenkomst houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Je gaat automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

 

Artikel 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden.

 

3.1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Van den Hul & Werkman Horses and Service zijn bevestigd.

3.2. In geval van afwijking op één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverkort van opdrachtgever.

3.3. Indien Van den Hul & Werkman Horses and Service één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen evenals rechten voor de toekomst. 

Daarbij heeft Van den Hul & Werkman Horses and Service alsnog het recht op de directe en strikte naleving van de algemene voorwaarden.

 

Artikel 4: Overmacht

 

4.1.Van den Hul & Werkman Horses and Service en de opdrachtgever zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

4.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop de Van den Hul & Werkman Horses and Service geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Van den Hul & Werkman Horses and Service niet in staat is de verplichtingen na te komen.

4.3.Van den Hul & Werkman Horses and Service heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de Van den Hul & Werkman Horses and Service zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.5. Voor zover de Horses and Service ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Horses and Service gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk bij de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtgever is gehouden deze rekening te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 5: Geheimhouding

 

5.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Van den Hul & Werkman Horses and Service gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Van den Hul & Werkman Horses and Service zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Van den Hul & Werkman Horses and Service niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 6. Annulering.

 

6.1. Annulering van eenmalige opdrachten dient uiterlijk 24 uur voor de afgesproken dag te geschieden.

6.2. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Van den Hul & Werkman Horses and Service gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, met daarbij het recht op de betaling van de alle in deze door onze gemaakte kosten.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid.

 

7.1. Van den Hul & Werkman Horses and Service kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade door de opdrachtgever, ongeacht waarop een dergelijke schadevordering wordt gebaseerd.

7.2. Van den Hul & Werkman Horses and Service is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade wegens uitvoering van de dienstverlening. Van den Hul & Werkman Horses and Service is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt.

7.3. Van den Hul & Werkman Horses and Service is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie of materialen verstrekt.

7.4. Elke aansprakelijkheid van Van den Hul & Werkman Horses and Service voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens, is nadrukkelijk uitgesloten.

7.5. Indien volledig uitsluitsel van aansprakelijkheid door rechterlijk besluit als te ruim wordt gezien zal de totale aansprakelijkheid van Van den Hul & Werkman Horses and Service in geen geval hoger zijn dan het bedrag gelijk aan het totale factuurbedrag (exclusief BTW) zoals overeengekomen voor de werkzaamheden.

 

Artikel 8. Vergoeding/ betaling.

 

8.1. De diensten en eventuele voorrijkosten zullen tegen de mondeling of schriftelijk overeengekomen tarieven worden geleverd.

8.2. Voorrijkosten. € 0,30 per kilometer, de eerste 20 kilometer is voor Horses and Service, boven de 155 kilometer in overleg.

8.3. De betaling contant, factuur, pin of een tikkie voldaan te worden. 

Dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum (zonder enig beroep op verrekening) aan Van den Hul en Werkman Horses and Service te betalen.

8.4. Indien de betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden. 

Is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente van 4,7 % per maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

8.5. Alle te maken gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. 

De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts – en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitenrechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% (exclusief de voorgenoemde rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag).

ALGEMENEN VOORWAARDE

 

paarden vervoer Groningen.

 • Dienstverlener: Van den Hul & Werkman Horses and Service, gevestigd te Appingedam.

 

 • Diensten: Paarden vervoer Groningen.

 

 • Opdrachtgever: De opdrachtgever voor wie de diensten worden uitgevoerd. 

 

 • Opdracht: Een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, diensten worden verleend door Van den Hul & Werkman Horses and Service.

 

 • Wij behouden ons het recht voor om ter plaatse te beslissen om een transport te weigeren als jouw paard/ pony naar ons oordeel moeilijk te vervoeren en/ of te laden is, of geen conditie heeft voor het vervoeren van jouw paard/ pony. Wij staan niet toe dat paarden/ pony ‘s met dwang of geweld worden geladen. Zoals bij ziekte en/ of verwondingen, uitgezonderd, vervoer naar een dierenarts/ dierenklinieken. Overigens dienen de al gemaakte kilometer kosten dan wel voldaan te worden.  

 

 • Je dient bij elk transport een geldig paardenpaspoort hebben en/ of mee te geven. Dit is een wettelijk verplichting, de verplichte entingen zoals influenza te zijn voorzien. Zo niet kan Van den Hul & Werkman Horses and Service beslissen om het transport te weigeren. (Zoals bij ziekte en/ of verwondingen, uitgezonderd) Alle eventuele bekeuringen met betrekking tot het paardenpaspoort zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

 

 • Indien een paard/ pony verwondingen oploopt tijdens het laden/ uitladen, of tijdens het transport of door het gedrag van het paard/ pony of door externe omstandigheden (zoals bijvoorbeeld, een ongeval) is dit volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever. Van den Hul & Werkman Horses and Service kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor dit soort schades.

 

 • Van den Hul & Werkman Horses and Service is niet verantwoordelijk voor vertraging als gevolg van files, pech of andere externe omstandigheden. De afgesproken tijden zijn streeftijden. 

 

 • We rijden door de hele Benelux & Duitsland, en we houden rekening met het comfort van jouw paard/ pony. Zo nemen we bijvoorbeeld liever een alternatieve route. Als we weten dat we knooppunten dicht zitten, of waar er regelmatig files zijn, dan passen we onze roette aan. We gaan dus niet standaard uit van de kortste route.

 

 • Het is wenselijk dat er tenminste 1 persoon meerijdt of achter ons aan rij, mochten er calamiteiten onderweg ontstaan (kan hiervan worden afgeweken, echter alleen in overleg).

 

 • Het transport Van den Hul & Werkman Horses and Service behandeld alle verkregen informatie van de opdrachtgever met discretie en betracht geheimhouding dienaangaande, tenzij schriftelijk met de opdrachtgever anders is overeengekomen. 

 

 • Uitsluitend normale risico’s welke men in het dagelijks verkeer loopt vallen onder de verzekeringspolissen. Voor alle andere risico’s (zoals bijvoorbeeld, bij het laden en lossen, diefstal) zijn wij niet aansprakelijk. Deze zijn dan ook niet verzekerd.

 

 • Als opdrachtgever/ verzorger dien je zelf jouw paard/ pony te laden en te lossen. Uiteraard kunnen wij ook in jouw opdracht assisteren bij het laden/ lossen van jouw paard.

 

 • Mochten er kosten gemaakt moeten worden voor het welzijn van het paard/ pony (zoals bijvoorbeeld, dierenarts) dan zijn deze kosten voor rekening van de opdrachtgever. Ook als gevolg van een ongeval. 

 

 • Als opdrachtgever ben je altijd verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade welke door het paard/ pony aan de paardenvrachtwagen/ paardentrailer wordt aangebracht. Natuurlijk bedoelen wij niet een krasje op het schot dat daarvoor bedoeld is. 

 

 • Indien bij bezoek paardenkliniek blijkt dat het paard/ pony een besmettelijke ziekte heeft, worden de kosten van het ontsmetten van de paardenvrachtwagen/ paardentrailer a €85,00 (inclusief btw) bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

 • Schade bij/ aan derden is voor rekening en risico van de opdrachtgever. Als jouw paard bijvoorbeeld tijdens het laden/ lossen tegen een naastgelegen auto komt, ben je als opdrachtgeven aansprakelijk. 

 

 • Van den Hul & Werkman Horses and Service, en de medewerkers in opdracht van ons kan je nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan mens of dier. 

 

 • Voor het wachten op locatie wordt er wachtgeld in rekening gebracht. De kosten gelden alleen op wedstrijdterrein/ parkeerterrein (gromen horen tot de mogelijkheden LET OP er wordt niet voorgelezen).

 

 • Bij slechte weersomstandigheden behouden wij ons het recht voor de rit te annuleren. Je kunt ons hier geen kosten voor berekenen; het gaat immers om ieders veiligheid. 

 

 • In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zullen de geboekte uren en reiskosten als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden. 

 

 • Een rit kan kosteloos geannuleerd worden dit dient uiterlijk 24 uur voor de afgesproken dag te geschieden. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Van den Hul & Werkman Horses and Service gerechtigd de desbetreffende rit in rekening te brengen, van € 115,00 (exclusief btw) en eventueel de reiskosten zal via factuur voldaan moeten worden. Dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum (zonder enig beroep op verrekening) aan Van den Hul en Werkman Horses and Service te betalen. Indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente van 4,7 % per maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% exclusief de voornoemde rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag. Waardecheque is niet inwisselbaar voor geld. 

 • De betaling factuur voldaan te worden.

 

 • Voor transport tussen 23:00 en 07:00 en op feestdagen geldt een toeslag van 15% (geld niet voor dierenklinieken) 

 

 • Op alle onze Van den Hul & Werkman Horses and Service aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing deze Algemene Voorwaarden. 

 

 • Bij acceptatie van de opdrachtbevestiging accepteert je ook onze Algemene Voorwaarden.

 

 • In geval van overmacht aan onze zijde worden onze verplichtingen opgeschort. Daar worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht. 

 

 • Bij vervoer naar Duitsland of België moet het paard/ pony’s in het bezit zijn van een gezondheidsverklaring, deze kan worden aangevraagd bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), een geschreven verklaring van een dierenarts is niet voldoende. Wij rijden beslist niet zonder deze verklaring omdat bij controle anders de paarden in beslag genomen kunnen worden.