• Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Google Places Social Icon


Address

Horses and Service.

9903 BN Appingendam.

Nederland.

Mob: +31(0)6-10 12 41 16  (Gerwin)

Mob: +31(0)6-51 03 08 24  (Truus)

Email: info@horsesandservice.com

KvK: 60922346

©2019 BY Horses and Service - Alle rechten voorbehouden..

Algemene voorwaarden: taxatie of bemiddeling aankoop/ verkoop van paard(en) Van den Hul & Werkman Horses and Service.

Artikel 1. Dienstverlening. 

 

1.1. Dienstverlener: Van den Hul & Werkman Horses and Service, gevestigd te Appingedam.

1.2. Het bedrijf Van den Hul & Werkman Horses and Service, en de paardentaxateur & makelaar genaamd G.B.J Werkman en G.W. v.d. Hul.

Hierna genoemd de “paardentaxateur & makelaar”, levert diensten op het gebied van taxaties, en bemiddeling aankoop/ verkoop van paard(en).

1.3. De algemene voorwaarden: Opdrachtgever verklaard zich bekend en akkoord met deze algemene voorwaarden bij het aangaan van de overeenkomst of opdracht tot taxatie of bemiddeling aankoop/ verkoop van paard(en). Je gaat automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Opdrachtgever verklaart zich bekend en akkoord met deze uitsluiting van zijn of haar algemene voorwaarden. 

 1.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel van toepassing. 

De paardentaxateur & makelaar en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2. Opdrachten.

 

2.1. Kunnen mondeling en schriftelijk worden aangegaan en worden indien gewenst schriftelijk bevestigd aan de opdrachtgever door de paardentaxateur & makelaar. Deze bevestiging is bepalend voor de opdracht. 

Bevestiging middels e-mail zal gelden als een schriftelijke bevestiging. 

2.2. De paardentaxateur & makelaar zal de opdracht naar beste eigen inzicht en vermogen uitvoeren.

2.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, (alle papieren van het gegeven paard) nodig in het kader van de uitvoering van de opdracht tot taxatie of bemiddeling verkoop van paard(en), tijdig aan de opdrachtgever worden verstrekt.

Indien de opdrachtgever niet alle door de paardentaxateur & makelaar benodigde informatie heeft verschaft aan de paardentaxateur & makelaar, kan deze de opdracht opschorten of teruggeven aan de opdrachtgever. 

De reeds gemaakte kosten door de paardentaxateur & makelaar dienen te worden voldaan door de opdrachtgever. 

2.4. De paardentaxateur & makelaar, is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat de paardentaxateur & makelaar is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. 

Indien het voor de paardentaxateur & makelaar niet duidelijk kenbaar behoorde te zijn dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist en/ of niet volledig bleken te zijn, treft het de paardentaxateur & makelaar geen enkele blaam of schuld. 

2.5. Indien blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat de paardentaxateur & makelaar de inhoud van de opdracht wijzigt/ aanvult, zal de paardentaxateur & makelaar daarover vooraf aan de taxatie of bemiddeling aankoop/ verkoop van paard(en) eerst in overleg treden met de opdrachtgever. 

Is de wijziging en/ of aanvulling van de opdracht reden om het tarief te wijzigen, dan dient er eerst een akkoord te zijn tussen de opdrachtgever en paardentaxateur & makelaar.

Artikel 3. Vergoeding en betaling.

 

3.1. Voor een taxatierapport inclusief bezichtigen op locatie is een vast tarief.

3.2. Facturering van alle door de paardentaxateur te leveren diensten, vindt plaats na het aanvaarden van de opdracht door de paardentaxateur. 

Opdracht van 50% bij opdracht en 50% bij inspectie op locatie, op een door de paardentaxateur te noemen bankrekening. (tenzij anders is overeengekomen)

De gehele betaling dient te zijn ontvangen door de paardentaxateur alvorens tot verstrekking van het taxatierapport kan word overgegaan.

3.3. Door de paardentaxateur worden steeds één exemplaren verstrekt van het taxatierapport. 

Meerdere exemplaren kunnen worden besteld door de opdrachtgever tegen een meerprijs. 

3.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn zoals vermeld in artikel 3 lid 2 zal over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht, die overeenkomt met de wettelijke rente zoals voorzien in de wet. 

Daarnaast is de paardentaxateur gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten tot het geheel door de opdrachtgever is voldaan. 

3.5. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen, zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever, deze bedragen tenminste 10% procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van €100,00.

3.6.  Opdrachten kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 14 dagen voorafgaand aan de inspectie op voorwaarde dat er nog geen werkzaamheden door de taxateur hebben plaatsgevonden zoals onderzoek/ bestudering.

3.7. Waardecheque is niet inwisselbaar voor geld.  

Artikel 4. Ontbinding.

 

4.1. Opschorting of opzegging artikel 1 De paardentaxateur & makelaar is zoals voormeld gerechtigd de werkzaamheden op te schorten indien de betaling niet tijdig is ontvangen. 

De paardentaxateur & makelaar is gerechtigd de opdracht te staken indien ook na herhaald verzoek het verschuldigde bedrag nog niet geheel is voldaan aan de paardentaxateur & makelaar. 

4.2. Voorts is de paardentaxateur & makelaar bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van de paardentaxateur & makelaar gevergd kan worden, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

4.3. Op eerste verzoek zal de opdrachtgever, of een door zijn of haar aangewezen contactpersoon, het paard voorleiden, showen etc. conform de wensen van de paardentaxateur & makelaar zoals gebruikelijk. 

Het is aan de opdrachtgever om de veiligheid te garanderen van de paardentaxateur & makelaar. 

Indien het bekend is dat het te taxeren of bemiddeling aankoop/ verkoop van paard(en) gevaarlijk kan zijn, dient men dit onverwijld mede te delen aan de paardentaxateur & makelaar voorafgaand aan de inspectie c.q. taxatie. 

4.4. Indien van het paard wat getaxeerd wordt (of gaat worden) eerder een taxatierapport is afgegeven dient het meest recente exemplaar in kopie vooraf aan de taxateur te zijn verstrekt. 

Indien er klinische rapporten en/ of andere medische keuringen en/ of uitslagen van medische onderzoeken van het betreffende paarden beschikbaar zijn, dient men deze in kopie vooraf aan de inspectie en/ of taxatie of bemiddeling aankoop/ verkoop van paard(en) aan de paardentaxateur & makelaar te hebben overhandigd. 

Het niet verstrekken, of niet tijdig verstrekken, kan tot gevolg hebben dat het rapport nietig kan worden verklaard wegens het verstrekken van onjuiste en/ of onvolledige informatie. 

Indien dit het geval is kan de opdrachtgever tegen een nader aan te geven bedrag alsnog een nieuwe taxatie bedingen bij de paardentaxateur.  

Enige korting of teruggave van reeds betaalde bedragen zijn in een dergelijke geval niet aan de orde.

Artikel 5. Annulering.

 

5.1. Beide partijen kunnen de opdracht(en) altijd schriftelijk opzeggen met inachtneming van tenminste 14 dagen voorafgaand aan de geplande taxatie of bemiddeling aankoop/ verkoop van paard(en).

Er zijn dan over en weer geen kosten aan de opzegging verbonden. 

5.2.  Indien de opdrachtgever de opdracht opzegt binnen vijf werkdagen voorafgaand aan de taxatie en/ of inspectie, is 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd aan de paardentaxateur & makelaar. 

5.3. Indien de paardentaxateur & makelaar de opdracht opzegt binnen drie werkdagen voorafgaand aan de taxatie en/ of inspectie, dient deze voor vervanging van de paardentaxateur & makelaar zorg te dragen en indien dit niet mogelijk is, binnen zeven werkdagen een nieuwe afspraak te maken met de opdrachtgever.

5.4. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zullen de geboekte uren en reiskosten als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid. 

 

6.1. De paardentaxateur & makelaar sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit als gevolg van zijn dienstverlening. 

6.2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van de paardentaxateur & makelaar en eventuele omstanders bij de taxatie/ inspectie van het paard. 

En eventuele schade wordt op de opdrachtgever verhaald.

Artikel 7. Geheimhouding.

 

7.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding aangaande de aangegeven waarde, alsmede alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

De informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de verkregen informatie. 

Het verstrekte taxatierapport is uitsluitend bestemd voor die doeleinden zoals omschreven in het rapport.

7.2. Indien de paardentaxateur & makelaar als getuige wordt opgeroepen door de opdrachtgever, dan enige derde, doch voortvloeiend uit de opdracht, zullen deze extra kosten worden belast aan de opdrachtgever.

7.3. Indien, op grond van enige wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, een partij gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en deze partij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is deze partij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling aan de andere partij en is de andere partij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Algemene voorwaarden Van den Hul & Werkman Horses and Service.

Artikel 1. Definities.

1.1. Dienstverlener: Van den Hul & Werkman Horses and Service, gevestigd te Appingedam.

1.2. Diensten: Aankoop/ verkoopovereenkomst opstellen, (Sport) paard(en) maseur in combinatie met acupessuur, Reikibehandeling, Tellington TTouch voor paarden, Professionele stalmedewerker, Professionele groom, Professionele paarden oppas, Wedstrijd-coach, Demo (sport) paarden masseur, verkoop paard(en), veulen, pony('s), paard & koerier Groningen.
1.3. Opdrachtgever: De opdrachtgever voor wie de diensten worden uitgevoerd.

1.4. Opdracht: Een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, diensten worden verleend door Van den Hul & Werkman Horses and Service.

Artikel 2. Toepasselijkheid.

2.1. Op alle overeenkomsten tussen Van den Hul & Werkman Horses and Service enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden, uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
2.2. Acceptatie van een overeenkomst houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Je gaat automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden.

3.1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Van den Hul & Werkman Horses and Service zijn bevestigd.
3.2. In geval van afwijking op één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverkort van opdrachtgever.
3.3. Indien Van den Hul & Werkman Horses and Service één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen evenals rechten voor de toekomst. 

Daarbij heeft Van den Hul & Werkman Horses and Service alsnog het recht op de directe en strikte naleving van de algemene voorwaarden.

Artikel 4. Omvang van de dienstverlening/ Geheimhouding.

4.1. De diensten die Van den Hul & Werkman Horses and Service aan de opdrachtgever zal leveren omvat één of meerdere van bovenstaande diensten, zoals mondeling of schriftelijk overeengekomen.
4.2. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zullen de geboekte uren en reiskosten als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden.
4.3. De diensten Van den Hul & Werkman Horses and Service behandelt alle verkregen informatie van de opdrachtgever met discretie en betracht geheimhouding dienaangaande, tenzij schriftelijk met de opdrachtgever anders is overeengekomen.
4.4. Van den Hul & Werkman Horses and Service stelt geen diagnoses en iedere vorm van complementaire behandeling is op geen enkele manier een vervanging voor de zorg van een dierenarts.

Artikel 5. Annulering.

5.1. Annulering van eenmalige opdrachten dient uiterlijk 48 uur voor de afgesproken dag te geschieden.
5.2. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Van den Hul & Werkman Horses and Service gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, met daarbij het recht op de betaling van de alle in deze door onze gemaakte kosten.

Artikel 6. Verantwoordelijkheden opdrachtgever.

6.1. Bij behandelingen/ diensten zal de opdrachtgever voor een geschikte overdekte ruimte zorgdragen om de behandelingen/ diensten uit te kunnen voeren (tenzij anders is overeengekomen).
6.2. Bij de eerste behandeling/ diensten zal de opdrachtgever aanwezig zijn om te assisteren. 

Bij verdere behandelingen/ diensten zal dit in overleg geregeld worden.
6.3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het paard(en) droog en schoon is voor aanvang van de behandelingen.
6.4. Na een behandeling dient de opdrachtgever het paard minimaal 30 minuten rustig beweging (basis stap, draf, galop) te geven (tenzij anders besproken).
Ook de dag na de behandeling dient de opdrachtgever rustige beweging te geven.

Artikel 7. Aansprakelijkheid.

7.1. De dienstverlener sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit als gevolg van mijn diensten.
7.2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van de dienstverlener en eventuele omstanders.
En eventuele schade wordt op de opdrachtgever verhaald.

Artikel 8. Vergoeding/ betaling.

 

8.1. De diensten en eventuele reiskosten zullen tegen de mondeling of schriftelijk overeengekomen tarieven worden geleverd.
8.2. Reiskostenvergoeding. € 0,30 per kilometer, de eerste 20 kilometer is voor Horses and Service, boven de 200 kilometer in overleg.

8.3. De betaling contant, factuur, pin of een tikkie voldaan te worden. 

Dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum (zonder enig beroep op verrekening) aan Van den Hul en Werkman Horses and Service te betalen.
8.4. Indien de betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden. 

Is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente van 4,7 % per maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
8.5. Alle te maken gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. 

De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts – en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitenrechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% (exclusief de voorgenoemde rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.)

8.6. Waardecheque is niet inwisselbaar voor geld.

Algemene voorwaarden: paarden vervoer Groningen.

 • Dienstverlener: Van den Hul & Werkman Horses and Service, gevestigd te Appingedam.

 

 • Diensten: Paarden vervoer Groningen.

 

 • Opdrachtgever: De opdrachtgever voor wie de diensten worden uitgevoerd. 

 

 • Opdracht: Een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, diensten worden verleend door Van den Hul & Werkman Horses and Service.

 

 • Wij behouden ons het recht voor om ter plaatse te beslissen om een transport te weigeren als jouw paard/ pony naar ons oordeel moeilijk te vervoeren en/ of te laden is, of geen conditie heeft voor het vervoeren van jouw paard/ pony. Wij staan niet toe dat paarden/ pony ‘s met dwang of geweld worden geladen. Zoals bij ziekte en/ of verwondingen, uitgezonderd, vervoer naar een dierenarts/ dierenklinieken. Overigens dienen de al gemaakte kilometer kosten dan wel voldaan te worden.  

 

 • Je dient bij elk transport een geldig paardenpaspoort hebben en/ of mee te geven. Dit is een wettelijk verplichting, de verplichte entingen zoals influenza te zijn voorzien. Zo niet kan Van den Hul & Werkman Horses and Service beslissen om het transport te weigeren. (Zoals bij ziekte en/ of verwondingen, uitgezonderd) Alle eventuele bekeuringen met betrekking tot het paardenpaspoort zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

 

 • Indien een paard/ pony verwondingen oploopt tijdens het laden/ uitladen, of tijdens het transport of door het gedrag van het paard/ pony of door externe omstandigheden (zoals bijvoorbeeld, een ongeval) is dit volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever. Van den Hul & Werkman Horses and Service kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor dit soort schades.

 

 • Van den Hul & Werkman Horses and Service is niet verantwoordelijk voor vertraging als gevolg van files, pech of andere externe omstandigheden. De afgesproken tijden zijn streeftijden. 

 

 • We rijden door de hele Benelux & Duitsland, en we houden rekening met het comfort van jouw paard/ pony. Zo nemen we bijvoorbeeld liever een alternatieve route. Als we weten dat we knooppunten dicht zitten, of waar er regelmatig files zijn, dan passen we onze roette aan. We gaan dus niet standaard uit van de kortste route.

 

 • Het is wenselijk dat er tenminste 1 persoon meerijdt of achter ons aan rij, mochten er calamiteiten onderweg ontstaan (kan hiervan worden afgeweken, echter alleen in overleg).

 

 • Het transport Van den Hul & Werkman Horses and Service behandeld alle verkregen informatie van de opdrachtgever met discretie en betracht geheimhouding dienaangaande, tenzij schriftelijk met de opdrachtgever anders is overeengekomen. 

 

 • Uitsluitend normale risico’s welke men in het dagelijks verkeer loopt vallen onder de verzekeringspolissen. Voor alle andere risico’s (zoals bijvoorbeeld, bij het laden en lossen, diefstal) zijn wij niet aansprakelijk. Deze zijn dan ook niet verzekerd.

 

 • Als opdrachtgever/ verzorger dien je zelf jouw paard/ pony te laden en te lossen. Uiteraard kunnen wij ook in jouw opdracht assisteren bij het laden/ lossen van jouw paard.

 

 • Mochten er kosten gemaakt moeten worden voor het welzijn van het paard/ pony (zoals bijvoorbeeld, dierenarts) dan zijn deze kosten voor rekening van de opdrachtgever. Ook als gevolg van een ongeval. 

 

 • Als opdrachtgever ben je altijd verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade welke door het paard/ pony aan de paardenvrachtwagen/ paardentrailer wordt aangebracht. Natuurlijk bedoelen wij niet een krasje op het schot dat daarvoor bedoeld is. 

 

 • Indien bij bezoek paardenkliniek blijkt dat het paard/ pony een besmettelijke ziekte heeft, worden de kosten van het ontsmetten van de paardenvrachtwagen/ paardentrailer a €85,00 (inclusief btw) bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

 • Schade bij/ aan derden is voor rekening en risico van de opdrachtgever. Als jouw paard bijvoorbeeld tijdens het laden/ lossen tegen een naastgelegen auto komt, ben je als opdrachtgeven aansprakelijk. 

 

 • Van den Hul & Werkman Horses and Service, en de medewerkers in opdracht van ons kan je nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan mens of dier. 

 

 • Voor het wachten op locatie wordt er wachtgeld in rekening gebracht. De kosten gelden alleen op wedstrijdterrein/ parkeerterrein (gromen horen tot de mogelijkheden LET OP er wordt niet voorgelezen).

 

 • Bij slechte weersomstandigheden behouden wij ons het recht voor de rit te annuleren. Je kunt ons hier geen kosten voor berekenen; het gaat immers om ieders veiligheid. 

 

 • In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zullen de geboekte uren en reiskosten als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden. 

 

 • Een rit kan kosteloos geannuleerd worden dit dient uiterlijk 48 uur voor de afgesproken dag te geschieden. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Van den Hul & Werkman Horses and Service gerechtigd de desbetreffende rit in rekening te brengen, van € 115,00 (exclusief btw) en eventueel de reiskosten zal via factuur voldaan moeten worden. Dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum (zonder enig beroep op verrekening) aan Van den Hul en Werkman Horses and Service te betalen. Indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente van 4,7 % per maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% exclusief de voornoemde rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag. Waardecheque is niet inwisselbaar voor geld.  

 

 • De betaling factuur, tikkie voldaan te worden.

 

 • Voor transport tussen 23:00 en 07:00 en op feestdagen geldt een toeslag van 15% (geld niet voor dierenklinieken) 

 

 • Op alle onze Van den Hul & Werkman Horses and Service aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing deze Algemene Voorwaarden. 

 

 • Bij acceptatie van de opdrachtbevestiging accepteert je ook onze Algemene Voorwaarden.

 

 • In geval van overmacht aan onze zijde worden onze verplichtingen opgeschort. Daar worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht. 

 

 • Bij vervoer naar Duitsland of België moet het paard/ pony’s in het bezit zijn van een gezondheidsverklaring, deze kan worden aangevraagd bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), een geschreven verklaring van een dierenarts is niet voldoende. Wij rijden beslist niet zonder deze verklaring omdat bij controle anders de paarden in beslag genomen kunnen worden.