top of page

ALGEMENEN VOORWAARDE

 

Massagetechnieken 

Artikel 1. Definities.

 

1.1. Dienstverlener: Van den Hul & Werkman Horses and Service, gevestigd te Appingedam.

1.2. Diensten: (Sport) paard(en) masseur, Taping, Tellington TTouch, reiki.

1.3. Opdrachtgever: De opdrachtgever voor wie de diensten worden uitgevoerd.

1.4. Opdracht: Een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, diensten worden verleend door Van den Hul & Werkman Horses and Service.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid.

 

2.1. Op alle overeenkomsten tussen Van den Hul & Werkman Horses and Service enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden, uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2. Acceptatie van een overeenkomst houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Je gaat automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

 

Artikel 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden.

 

3.1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door

Van den Hul & Werkman Horses and Service zijn bevestigd.

3.2. In geval van afwijking op één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverkort van opdrachtgever.

3.3. Indien Van den Hul & Werkman Horses and Service één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen evenals rechten voor de toekomst. 

Daarbij heeft Van den Hul & Werkman Horses and Service alsnog het recht op de directe en strikte naleving van de algemene voorwaarden.

 

Artikel 4: Overmacht

 

4.1. De Van den Hul & Werkman Horses and Service en de opdrachtgever zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

4.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop de Van den Hul & Werkman Horses and Service geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Van den Hul & Werkman Horses and Service niet in staat is de verplichtingen na te komen.

4.3. De Van den Hul & Werkman Horses and Service heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de Van den Hul & Werkman Horses and Service zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.5. Voor zover de Horses and Service ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Horses and Service gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk bij de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtgever is gehouden deze rekening te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 5: Geheimhouding

 

5.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Van den Hul & Werkman Horses and Service gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de

Van den Hul & Werkman Horses and Service zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de Van den Hul & Werkman Horses and Service niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 6. Annulering.

 

6.1. Annulering van eenmalige opdrachten dient uiterlijk 24 uur voor de afgesproken dag te geschieden.

6.2. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Van den Hul & Werkman Horses and Service gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, met daarbij het recht op de betaling van de alle in deze door onze gemaakte kosten.

 

Artikel 7. Verantwoordelijkheden opdrachtgever.

 

7.1. Bij behandelingen zal de opdrachtgever voor een geschikte overdekte ruimte zorgdragen om de behandelingen uit te kunnen voeren

(tenzij anders is overeengekomen).

7.2. Bij de eerste behandeling zal de opdrachtgever aanwezig zijn om te assisteren. 

Bij verdere behandelingen zal dit in overleg geregeld worden.

7.3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het paard(en) droog en schoon is voor aanvang van de behandelingen.

7.4. Na een behandeling dient de opdrachtgever het paard(en) minimaal 10 minuten aan de hand stappen of paard(en) in de weide te zetten.

(tenzij anders is overeengekomen).

7.5. Ook de dag na de behandeling dient de opdrachtgever rustige beweging te geven.

7.6. Van den Hul & Werkman Horses and Service stelt geen diagnoses en iedere vorm van complementaire behandeling is op geen enkele manier een vervanging voor de zorg van een dierenarts.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid.

 

8.1. De dienstverlener sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit als gevolg van mijn behandeling.

8.2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van de dienstverlener en eventuele omstanders.

En eventuele schade wordt op de opdrachtgever verhaald.

8.3. Van den Hul & Werkman Horses and Service kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade door de opdrachtgever, ongeacht waarop een dergelijke schadevordering wordt gebaseerd.

 

Artikel 9. Vergoeding/ betaling.

 

9.1. De diensten en eventuele voorrijkosten zullen tegen de mondeling of schriftelijk overeengekomen tarieven worden geleverd.

9.2. Voorrijkosten. € 0,30 per kilometer, de eerste 20 kilometer is voor Horses and Service.

9.3. De betaling contant, factuur, pin voldaan te worden. 

Dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum (zonder enig beroep op verrekening) aan Van den Hul en Werkman Horses and Service te betalen.

9.4. Indien de betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden. 

Is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente van 4,7 % per maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

9.5. Alle te maken gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. 

De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts – en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitenrechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% (exclusief de voorgenoemde rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag). 

9.6. Waardecheque is niet inwisselbaar voor geld. 

 

Artikel 10 Garantie

 

10.1. Van den Hul en Werkman Horses and Service garandeert dat de verrichte werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd, maar kan niet garanderen dat een beoogd resultaat zal worden bereikt. De betalingsverplichting van de opdrachtgever zal derhalve blijven bestaan.

bottom of page