top of page

ALGEMENEN VOORWAARDE

 

paardentaxateur & makelaar

Artikel 1. Dienstverlening. 

 

1.1. Dienstverlener: Van den Hul & Werkman Horses and Service, gevestigd te Appingedam.

1.2. Het bedrijf Van den Hul & Werkman Horses and Service, en de paardentaxateur & makelaar genaamd G.B.J Werkman en G.W. v.d. Hul.

Hierna genoemd de “paardentaxateur & makelaar”, levert diensten op het gebied van taxaties, en bemiddeling aankoop/ verkoop van paard(en).

1.3. De algemene voorwaarden: Opdrachtgever verklaard zich bekend en akkoord met deze algemene voorwaarden bij het aangaan van de overeenkomst of opdracht tot taxatie of bemiddeling aankoop/ verkoop van paard(en). Je gaat automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Opdrachtgever verklaart zich bekend en akkoord met deze uitsluiting van zijn of haar algemene voorwaarden. 

 1.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel van toepassing. 

De paardentaxateur & makelaar en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2. Opdrachten.

 

2.1. Kunnen mondeling en schriftelijk worden aangegaan en worden indien gewenst schriftelijk bevestigd aan de opdrachtgever door de paardentaxateur & makelaar. Deze bevestiging is bepalend voor de opdracht. 

Bevestiging middels e-mail zal gelden als een schriftelijke bevestiging. 

2.2. De paardentaxateur & makelaar zal de opdracht naar beste eigen inzicht en vermogen uitvoeren.

2.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, (alle papieren van het gegeven paard) nodig in het kader van de uitvoering van de opdracht tot taxatie of bemiddeling verkoop van paard(en), tijdig aan de opdrachtgever worden verstrekt.

Indien de opdrachtgever niet alle door de paardentaxateur & makelaar benodigde informatie heeft verschaft aan de paardentaxateur & makelaar, kan deze de opdracht opschorten of teruggeven aan de opdrachtgever. 

De reeds gemaakte kosten door de paardentaxateur & makelaar dienen te worden voldaan door de opdrachtgever. 

2.4. De paardentaxateur & makelaar, is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat de paardentaxateur & makelaar is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. 

Indien het voor de paardentaxateur & makelaar niet duidelijk kenbaar behoorde te zijn dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist en/ of niet volledig bleken te zijn, treft het de paardentaxateur & makelaar geen enkele blaam of schuld. 

2.5. Indien blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat de paardentaxateur & makelaar de inhoud van de opdracht wijzigt/ aanvult, zal de paardentaxateur & makelaar daarover vooraf aan de taxatie of bemiddeling aankoop/ verkoop van paard(en) eerst in overleg treden met de opdrachtgever. 

Is de wijziging en/ of aanvulling van de opdracht reden om het tarief te wijzigen, dan dient er eerst een akkoord te zijn tussen de opdrachtgever en paardentaxateur & makelaar.

​​

Artikel 3. Vergoeding en betaling.

 

3.1. Voor een taxatierapport inclusief bezichtigen op locatie is een vast tarief.

3.2. Facturering van alle door de paardentaxateur te leveren diensten, vindt plaats na het aanvaarden van de opdracht door de paardentaxateur. 

Opdracht van 50% bij opdracht en 50% bij inspectie op locatie, op een door de paardentaxateur te noemen bankrekening. (tenzij anders is overeengekomen)

De gehele betaling dient te zijn ontvangen door de paardentaxateur alvorens tot verstrekking van het taxatierapport kan word overgegaan.

3.3. Door de paardentaxateur worden steeds één exemplaren verstrekt van het taxatierapport. 

Meerdere exemplaren kunnen worden besteld door de opdrachtgever tegen een meerprijs. 

3.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn zoals vermeld in artikel 3 lid 2 zal over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht, die overeenkomt met de wettelijke rente zoals voorzien in de wet. 

Daarnaast is de paardentaxateur gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten tot het geheel door de opdrachtgever is voldaan. 

3.5. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen, zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever, deze bedragen tenminste 10% procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van €100,00.

3.6.  Opdrachten kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 14 dagen voorafgaand aan de inspectie op voorwaarde dat er nog geen werkzaamheden door de taxateur hebben plaatsgevonden zoals onderzoek/ bestudering.

3.7. Waardecheque is niet inwisselbaar voor geld.  

Artikel 4. Ontbinding.

 

4.1. Opschorting of opzegging artikel 1 De paardentaxateur & makelaar is zoals voormeld gerechtigd de werkzaamheden op te schorten indien de betaling niet tijdig is ontvangen. 

De paardentaxateur & makelaar is gerechtigd de opdracht te staken indien ook na herhaald verzoek het verschuldigde bedrag nog niet geheel is voldaan aan de paardentaxateur & makelaar. 

4.2. Voorts is de paardentaxateur & makelaar bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van de paardentaxateur & makelaar gevergd kan worden, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

4.3. Op eerste verzoek zal de opdrachtgever, of een door zijn of haar aangewezen contactpersoon, het paard voorleiden, showen etc. conform de wensen van de paardentaxateur & makelaar zoals gebruikelijk. 

Het is aan de opdrachtgever om de veiligheid te garanderen van de paardentaxateur & makelaar. 

Indien het bekend is dat het te taxeren of bemiddeling aankoop/ verkoop van paard(en) gevaarlijk kan zijn, dient men dit onverwijld mede te delen aan de paardentaxateur & makelaar voorafgaand aan de inspectie c.q. taxatie. 

4.4. Indien van het paard wat getaxeerd wordt (of gaat worden) eerder een taxatierapport is afgegeven dient het meest recente exemplaar in kopie vooraf aan de taxateur te zijn verstrekt. 

Indien er klinische rapporten en/ of andere medische keuringen en/ of uitslagen van medische onderzoeken van het betreffende paarden beschikbaar zijn, dient men deze in kopie vooraf aan de inspectie en/ of taxatie of bemiddeling aankoop/ verkoop van paard(en) aan de paardentaxateur & makelaar te hebben overhandigd. 

Het niet verstrekken, of niet tijdig verstrekken, kan tot gevolg hebben dat het rapport nietig kan worden verklaard wegens het verstrekken van onjuiste en/ of onvolledige informatie. 

Indien dit het geval is kan de opdrachtgever tegen een nader aan te geven bedrag alsnog een nieuwe taxatie bedingen bij de paardentaxateur.  

Enige korting of teruggave van reeds betaalde bedragen zijn in een dergelijke geval niet aan de orde.

​​

Artikel 5. Annulering.

 

5.1. Beide partijen kunnen de opdracht(en) altijd schriftelijk opzeggen met inachtneming van tenminste 14 dagen voorafgaand aan de geplande taxatie of bemiddeling aankoop/ verkoop van paard(en).

Er zijn dan over en weer geen kosten aan de opzegging verbonden. 

5.2.  Indien de opdrachtgever de opdracht opzegt binnen vijf werkdagen voorafgaand aan de taxatie en/ of inspectie, is 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd aan de paardentaxateur & makelaar. 

5.3. Indien de paardentaxateur & makelaar de opdracht opzegt binnen drie werkdagen voorafgaand aan de taxatie en/ of inspectie, dient deze voor vervanging van de paardentaxateur & makelaar zorg te dragen en indien dit niet mogelijk is, binnen zeven werkdagen een nieuwe afspraak te maken met de opdrachtgever.

5.4. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zullen de geboekte uren en reiskosten als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid. 

 

6.1. De paardentaxateur & makelaar sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit als gevolg van zijn dienstverlening. 

6.2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van de paardentaxateur & makelaar en eventuele omstanders bij de taxatie/ inspectie van het paard. 

En eventuele schade wordt op de opdrachtgever verhaald.

Artikel 7. Geheimhouding.

 

7.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding aangaande de aangegeven waarde, alsmede alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

De informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de verkregen informatie. 

Het verstrekte taxatierapport is uitsluitend bestemd voor die doeleinden zoals omschreven in het rapport.

7.2. Indien de paardentaxateur & makelaar als getuige wordt opgeroepen door de opdrachtgever, dan enige derde, doch voortvloeiend uit de opdracht, zullen deze extra kosten worden belast aan de opdrachtgever.

7.3. Indien, op grond van enige wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, een partij gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en deze partij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is deze partij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling aan de andere partij en is de andere partij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

bottom of page